Skip to main content

Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của EUC

Lựa chọn & Thông tin Cá nhân

Căn cứ theo Luật Chính quyền § 11015.5., "Thông tin thu thập bằng phương pháp điện tử" là thông tin về một người có thật để nhận diện và mô tả một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số an sinh xã hội, mô tả ngoại hình, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, trình độ học vấn, vấn đề tài chính và bệnh sử hay lịch sử công tác, địa chỉ thư điện tử và vị trí hay địa chỉ mạng internet. Các thông tin cá nhân thu thập bằng phương pháp điện tử đó không được đảm bảo là được miễn không cung cấp cho người khác theo Luật Hồ sơ Công California.

"Thông tin cá nhân thu thập bằng phương pháp điện tử" KHÔNG bao gồm thông tin do người dùng trang web này tự nguyện cung cấp hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ cá nhân theo một năng lực doanh nghiệp, ví dụ như chủ sở hữu hay giám đốc doanh nghiệp đó.

Nếu bạn tự nguyện tham gia vào một hoạt động có yêu cầu cung cấp thông tin nào đó (ví dụ: điền thông tin vào một yêu cầu trợ giúp, cá nhân hóa nội dung trang web, gửi email hoặc tham gia một khảo sát) thì sẽ phải thu thập thêm dữ liệu chi tiết hơn. Nếu bạn chọn không tham gia vào các hoạt động này, lựa chọn của bạn sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng bất kỳ tính năng nào khác của trang web.

Nếu bất kỳ thông tin cá nhân được trang web yêu cầu cung cấp hay người dùng tự nguyện cung cấp, thì luật của tiểu bang và liên bang, bao gồm Luật Hồ sơ Công California, Luật về Thông lệ quản lý Thông tin 1977, Luật Chính phủ Mục 11015.5. và Luật về Bảo mật thông tin cá nhân 1974 có thể sẽ bảo vệ các thông tin đó. Tuy nhiên, thông tin này có thể trở thành một hồ sơ mở sau khi bạn cung cấp thông tin đó và có thể được công chúng kiểm tra và sao chép nếu không được bảo vệ theo luật của liên bang hay tiểu bang.

Ngoài ra, các phòng ban và cơ quan của tiểu bang California thuộc thẩm quyền của Thống đốc được yêu cầu tuân thủ Chính sách Bảo mật, chính sách này cũng được đăng tải trên trang web.

Lưu ý Đặc biệt về Trẻ em

Trẻ em không đủ điều kiện sử dụng những dịch vụ có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và chúng tôi yêu cầu rằng người ở tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) không được gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi. Việc này bao gồm gửi thông tin cá nhân cho Tiểu bang dưới dạng một phần của hồ sơ người dùng hay hồ sơ tùy chỉnh cá nhân. Nếu bạn ở độ tuổi vị thành niên, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ này cùng cha mẹ hay người giám hộ. Nếu bạn là người ở tuổi vị thành niên, bạn cần tham khảo hướng dẫn từ cha mẹ mình.

Nếu Tiểu bang quyết định bắt đầu thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em, tiểu bang sẽ thông báo tới các bậc phụ huynh rằng họ đang yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, công bố lý do thu thập thông tin và mục đích sử dụng các thông tin đó của chúng tôi. Tiểu bang sẽ xin ý kiến đồng thuận từ các bậc phụ huynh trước khi thu thập bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào. Nếu thu thập thông tin, các bậc phụ huynh có thể yêu cầu thông tin về loại dữ liệu cần thu thập, xem thông tin của con mình và nếu họ chọn, cấm Tiểu bang không được tận dụng thông tin của con mình'. Tiểu bang sẽ không cung cấp thông tin cá nhân về trẻ em cho bên thứ ba.

Thu thập Thông tin và Cách sử dụng Thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ những cá nhân tự nguyện sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi. Việc thu thập thông tin này là để cung cấp một số dịch vụ nào đó, tuy nhiên việc sử dụng dịch vụ là tự nguyện.

Một số thông tin chúng tôi tự động thu thập hay lưu trữ được dùng để cải thiện nội dung dịch vụ web của chúng tôi và để giúp chúng tôi biết được các bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thế nào. Thông tin này không dùng để nhận diện cá nhân bạn mà được dùng để thu thập số liệu thống kê về trang web. Thông tin chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ trong nhật ký của chúng tôi về truy cập của bạn để giúp chúng tôi phân tích trang web và liên tục cải thiện giá trị của tài liệu hiện có. Nhật ký trang web của chúng tôi không nhận diện khách truy cập bằng thông tin cá nhân và chúng tôi không cố gắng liên kết các trang web khác với những cá nhân truy cập vào trang web của Tiểu bang.

Luật Chính phủ §11015.5.(a)(6) cấm toàn bộ các cơ quan của tiểu bang phân phối hay bán bất kỳ thông tin cá nhân được thu thập theo phương pháp điện tử, theo định nghĩa ở trên, về người dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của người dùng. Tiểu bang không bán bất kỳ thông tin cá nhân được thu thập theo "phương pháp điện tử." Mọi hoạt động phân phối "thông tin cá nhân được thu thập theo phương pháp điện tử" chỉ phục vụ cho đúng mục đích cần cung cấp cho chúng tôi và tuân thủ với luật của tiểu bang và liên bang.

Tiểu bang có thể tạo, cung cấp hoặc phân phối một số danh sách và báo cáo thống kê có chứa các thông tin luật định theo quy định của pháp luật; nhưng không bán hay phân phối thông tin cá nhân và mọi điều khoản bảo vệ theo luật định vẫn sẽ áp dụng với các trang web của Tiểu bang.

Điều gì Xảy ra với Thông tin Bạn Gửi Cho Chúng tôi?

Nếu bạn chọn gửi thông tin cho chúng tôi, thông tin đó sẽ được truyền qua đường bảo mật tới cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chỉ sử dụng thông tin riêng tư cho mục đích cần cung cấp cho chúng tôi và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên nào khác trừ khi quy định của pháp luật có yêu cầu. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Sử dụng Thông tin trên Biểu mẫu Yêu cầu Hỗ trợ qua Internet

Mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ được chia sẻ với các bên có liên quan đến trường hợp của bạn khi cần thiết. Thông tin bạn cung cấp có thể được tổng hợp cùng' thông tin của người tiêu dùng khác để lập báo cáo thống kê, xây dựng dữ liệu xu hướng và/hoặc các hoạt động điều tra. Ví dụ: chúng tôi có thể cần giữ lại thông tin để dùng làm một phần của biện pháp tăng cường hoặc cho vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng trong khoảng thời gian cho đến sau ngày kết thúc vụ việc.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về một vấn đề không thuộc phạm vi pháp chế của chúng tôi, chúng tôi có thể thay mặt bạn chuyển tiếp thông tin của bạn đến cơ quan hữu quan của địa phương, Tiểu bang hay liên đoàn.

Khảo sát

Nếu trong quá trình bạn truy cập vào trang web của Tiểu bang, bạn tham gia vào một khảo sát hay gửi email, sẽ cần thu thập thêm các thông tin sau:

1. Địa chỉ email và nội dung của email; và

2. Thông tin cung cấp tự nguyện để trả lời khảo sát.

Thông tin thu thập được không chỉ giới hạn ở ký tự văn bản và có thể bao gồm cả những định dạng âm thanh, video và thông tin đồ họa bạn gửi cho chúng tôi.

Nếu Bạn Gửi Email Cho Chúng Tôi

Bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân dưới dạng một email kèm theo một nhận xét hay câu hỏi. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho bạn hoặc để đáp ứng nhu cầu của bạn. Đôi khi chúng tôi chuyển tiếp email của bạn tới cán bộ của Tiểu bang, họ có thể là người phù hợp hơn để giúp bạn và cán bộ này có thể thuộc biên chế của một cơ quan khác trong Tiểu bang. Trừ trường hợp điều tra việc thực thi pháp luật được ủy quyền hoặc, theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi không được chia sẻ email của mình với bất kỳ tổ chức nào khác.

Biểu mẫu Đơn hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin từ người dùng bằng biểu mẫu thông tin đơn hàng của chúng tôi. Một người dùng phải cung cấp thông tin liên lạc (ví dụ như tên và địa chỉ chuyển hàng) và thông tin tài chính (chẳng hạn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn). Thông tin này được dùng để lập hóa đơn và điền thông tin vào đơn hàng/yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi gặp vấn đề khi xử lý đơn hàng, thông tin liên lạc này được dùng để liên hệ với bạn.

Công bố thông tin ra Công chúng

Ở Tiểu bang California, luật pháp cũng đảm bảo rằng chính quyền cởi mở và rằng công chúng có quyền truy cập hồ sơ và thông tin liên quan đã được chính quyền tiểu bang xử lý. Đồng thời, cũng có những điều khoản ngoại lệ về quyền truy cập hồ sơ mở của công chúng. Những điều khoản ngoại lệ này có nhiều mục đích khác nhau, bao gồm duy trì quyền riêng tư của cá nhân. Luật của cả Tiểu bang và liên bang đều có điều khoản ngoại lệ cho việc bảo vệ thông tin cá nhân đó.

Toàn bộ thông tin thu thập từ trang này sẽ trở thành hồ sơ mở có thể được công chúng kiểm tra và sao chép, trừ khi luật pháp có điều khoản ngoại lệ. Trong trường hợp có xung đột giữa Chính sách này với Luật Hồ sơ Công, Luật về Thông lệ quản lý Thông tin hay các luật khác quy định về bảo mật hồ sơ, thì Luật Hồ sơ Công, Luật về Thông lệ quản lý Thông tin hay các luật áp dụng khác của Tiểu bang và liên bang sẽ có hiệu lực thi hành.

Quyền Kiểm soát Thông tin Cá nhân của Bạn

Theo Luật Chính quyền § 11015.5., nếu muốn, bạn có thể yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân đã thu thập về bạn và không được tái sử dụng hay tái phân phối, với điều kiện bạn phải liên hệ kịp thời với chúng tôi.

Tự động Thu thập Thông tin/Cookie

Khi bạn truy cập một trang web của Tiểu bang California, bạn phải biết rằng dữ liệu liên kết máy tính của bạn với một trang web nào đó (có thể cần tạo ra một "cookie"). Cookie tạm thời có thể được dùng khi cần thiết để hoàn thành một giao dịch, xử lý dữ liệu gửi trực tuyến cho chúng tôi, để hỗ trợ tương tác qua Internet hoặc để hiểu các xu hướng sử dụng các trang web của Tiểu bang. Sử dụng cài đặt trình duyệt, bạn có thể từ chối cookies hoặc xóa tệp cookie khỏi máy tính bằng một trong những phương pháp phổ biến hiện nay.

Bảo mật

Tiểu bang, trong vai trò là đơn vị xây dựng và quản lý trang web này, đã áp dụng một số biện pháp nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hạ tầng viễn thông và điện toán của mình, bao gồm nhưng không giới hạn xác thực quyền truy cập, giám sát, kiểm tra và mã hóa. Các biện pháp bảo mật cũng đã được tích hợp vào quá trình thiết kế, triển khai và thông lệ hàng ngày của toàn bộ môi trường vận hành của Tiểu bang và đây là một phần của cam kết liên tục của Tiểu bang về quản lý rủi ro. Thông tin này không nên hiểu, theo bất kỳ cách nào, là sự tư vấn kinh doanh, luật pháp hay hình thức khác, hay là bảo đảm cho sự thành công, bảo mật thông tin được cung cấp qua các trang web được Tiểu bang hỗ trợ.

Liên kết tới các Trang web khác

Trang web của chúng tôi có những liên kết đến các trang chúng tôi thấy hữu ích cho bạn và các trang này có thể cung cấp các dịch vụ. Khi bạn liên kết tới một trang khác, bạn không còn ở trên trang web của chúng tôi và khi đó sẽ tuân theo Chính sách Bảo mật của trang mới đó. Tiểu bang California không chịu trách nhiệm về nội dung hay khả năng truy cập của các trang web bên ngoài hoặc các tài liệu bên ngoài được liên kết tới trang web này.

Trang web này và các thông tin trên đây được Tiểu bang California cung cấp dưới dạng một dịch vụ công. Hệ thống này được giám sát nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, xác minh chức năng của các tính năng bảo mật liên quan và phục vụ các mục đích so sánh. Bất kỳ ai sử dụng hệ thống này đều đồng ý với việc giám sát đó. Nghiêm cấm mọi hành vi chỉnh sửa trái phép bất kỳ thông tin nào được lưu trên hệ thống, làm thất bại hay làm hỏng các tính năng bảo mật, hoặc sử dụng hệ thống này cho các mục đích không đúng quy định và những hành vi này có thể sẽ bị áp dụng các hình phạt dân sự và/hoặc hình sự.

Giới hạn Trách nhiệm

Tiểu bang cố gắng duy trì mức độ chính xác cao nhất của nội dung trên trang web. Nếu có lỗi hay thiết sót, thì cần báo cáo để chúng tôi tiến hành kiểm tra.

Tiểu bang không yêu cầu, hứa hẹn hay đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối, mức độ hoàn chỉnh hay đầy đủ về nội dung của trang web này và miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến lỗi và thiếu sót về nội dung của trang web này. Không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, hàm ý, thể hiện cụ thể hay theo pháp luật quy định, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về không vi phạm quyền của bên thứ ba, tiêu đề, khả năng bán, mức độ phù hợp cho một mục đích nào đó và không bị lây nhiễm vi-rút máy tính, được đưa ra liên quan đến nội dung của trang web này hoặc các siêu liên kết tới các tài nguyên Internet khác. Các nguồn tham khảo hay liên kết ở trang web này đến bất kỳ sản phẩm thương mại, các quá trình hay các dịch vụ hoặc việc sử dụng bất kỳ tên thương nghiệp, tên hãng hay tên công ty nào là để phục vụ mục đích cung cấp thông tin và thuận tiện cho công chúng và không cấu thành việc chứng thực, khuyến cáo hay ủng hộ của Tiểu bang hay cán bộ hoặc tổ chức đại diện của Tiểu bang.

Chính sách Sử dụng này có thể thay đổi và không cần thông báo.

Quyền sở hữu

Nhìn chung, thông tin có trên trang web này, trừ khi có chỉ báo khác, được coi là mở với công chúng. Thông tin này có thể được phân phối hay sao chép theo phạm vi pháp luật cho phép. Tiểu bang có thể sử dụng những dữ liệu có bản quyền (ví dụ: ảnh) trong đó có thể cần phải xin phép thêm trước khi bạn sử dụng. Để sử dụng bất kỳ thông tin có trên trang web này, bạn phải xin phép trực tiếp người sở hữu (hay nắm giữ) nguồn thông tin. Tiểu bang có toàn quyền sử dụng cho mọi mục đích, miễn phí, toàn bộ thông tin gửi qua trang này, ngoại trừ các thông tin gửi theo hợp đồng riêng theo quy định của pháp luật. Tiểu bang có quyền tự do sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, mọi ý tưởng, khái niệm hay kỹ thuật có trong các thông tin được cung cấp qua trang này.