Duy trì ngôi nhà sử dụng năng lượng hiệu quả có thể giúp gia đình bạn thoải mái và tiết kiệm tiền với thời gian nhưng việc bắt đầu có thể rất tốn kém. Những người thuê nhà và chủ nhà có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình hỗ trợ tài chính và giảm giá như dưới đây. Những người thuê nhà và chủ nhà có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình hỗ trợ tài chính và giảm giá như dưới đây.

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (ESA)

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng cung cấp dịch vụ chống hao mòn do thời tiết và các thiết bị tiết kiệm năng lượng cho những người thuê nhà và chủ nhà đủ điều kiện đang nhận dịch vụ điện hoặc khí đốt từ một nhà cung cấp dịch vụ năng lượng tại California qua đồng hồ đo gia đình. Với Chương Trình ESA, bạn có thể tiết kiệm tiền nếu đáp ứng tiêu chuẩn thu nhập hoặc đã tham gia vào một chương trình trợ giúp công. Kiểm tra với các nhà cung cấp dịch vụ có tham gia để xem bạn có đủ tiêu chuẩn không.

CARE: Giá Năng Lượng Ưu Đãi California

Chương trình Giá Năng Lượng Ưu Đãi California (California Alternate Rates for Energy, CARE) đưa ra khoản chiết khấu hàng tháng 20% trở lên đối với hóa đơn khí đốt và 30% trở lên đối với hóa đơn điện. Tiêu chuẩn hưởng được dựa trên số người sống trong gia đình bạn và tổng thu nhập của hộ gia đình mỗi năm hoặc theo tiêu chí hộ gia đình của bạn tham gia vào các chương trình trợ giúp công nhất định.

Đây là các chương trình trợ giúp công đủ điều kiện:

  • Chương trình Medicaid/Y tế cho các Gia đình A & B
  • CalFresh (Tem phiếu thực phẩm) SNAP
  • Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ Nhỏ (Head Start) (Chỉ áp dụng cho các Bộ tộc)
  • Phòng Hỗ Trợ Chung các Vấn Đề cho Người Da Đỏ
  • Chương Trình Hỗ Trợ Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (Women, Infants, and Children, WIC)
  • Chương Trình Quốc Gia về Bữa trưa Trường học (NSLP)
  • Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng cho các Gia Đình có Thu Nhập Thấp (National School Lunch Program, LIHEAP)
  • Chương Trình Trợ Cấp An Sinh (SSI)
  • CalWORKs (TANF) hoặc TANF cho Bộ Tộc

Tiêu chuẩn chương trình dựa trên quy mô hộ gia đình và tổng thu nhập hiện tại của hộ gia đình.* Nếu bạn không đủ điều kiện hưởng chương trình CARE, bạn có thể đủ điều kiện hưởng chương trình Hỗ Trợ Giá Năng Lượng Linh Hoạt của Tiểu Bang California (Family Electric Rate Assistance, FERA). Chương trình này hoàn tiền hóa đơn hàng tháng cho các gia đình có ba người trở lên nếu thu nhập của bạn thuộc điều lệ chuẩn.
*Tổng thu nhập của tất cả những người sống trong nhà, chung cư, căn hộ hoặc nhà di động.

FERA: Chương trình Hỗ Trợ Giá Năng Lượng Linh Hoạt của Tiểu Bang California

Các gia đình có mức thu nhập hộ gia đình cao hơn một chút so với mức cho phép để hưởng chương trình CARE có thể đủ điều kiện nhận chiết khấu FERA với mức chiết khấu 12% cho hóa đơn điện của họ. FERA áp dụng cho các khách hàng của công ty Southern California Edison, San Diego Gas & Electric Company và Pacific Gas and Electric Company. Có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang web của nhà cung cấp năng lượng của bạn.

Chương Trình Trợ Cấp Y Tế Căn Bản

Chương Trình Trợ Cấp Y Tế Căn Bản cung cấp thêm gas và/hoặc điện với mức giá thấp nhất cho các khách hàng gia đình. Khoản trợ cấp này áp dụng cho các khách hàng phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống, bị suy giảm hệ miễn dịch, mắc bệnh đe dọa tính mạng hoặc bất kỳ tình trạng nào khác trong đó sưởi ấm hoặc làm mát bổ sung là điều cần thiết về mặt y tế để duy trì sự sống của khách hàng hoặc ngăn ngừa tình trạng bệnh lý của khách hàng xấu đi.

Danh sách đầy đủ các thiết bị đủ điều kiện có thể tìm thấy trên trang web của nhà cung cấp năng lượng của bạn.

Tìm hiểu thêm về các Chương Trình Hỗ Trợ từ Nhà Cung Cấp Năng Lượng cho bạn

Nhập mã zip của bạn để được điều hướng đến dịch vụ của bạn

Tìm hiểu thêm về các Chương Trình Hỗ Trợ từ Nhà Cung Cấp Năng Lượng cho bạn

var thiscat = "ASSISTANCE"; var utmsource="EUC-HEE"