Trung Tâm Tài Trợ Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả California (California Hub for Energy Efficiency Financing, CHEEF)

Trung Tâm Tài Trợ Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả California (CHEEF) là liên doanh công–tư giữa các cơ quan nhà nước, các nhà cung cấp tiện ích, các nhà cho vay, nhà thầu và khách hàng vay. Chương trình này hình thành sau quyết định của tiểu bang California. Chương trình cho phép CHEEF giúp bang California đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng bằng cách gia tăng các chương trình tài trợ chi phí thấp hơn cho các khoản đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả trong toàn tiểu bang. Một tùy chọn chắc chắn về chi phí thấp hơn là chương trình Cho Vay Giúp Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả cho Người Dân (REEL).

Chương trình Cho Vay Giúp Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả cho Người Dân (REEL)

Chương trình Cho Vay Giúp Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả cho Người Dân (REEL) là kết quả từ quyết định của tiểu bang nhằm gia tăng hỗ trợ tài chính có lợi nhằm cung cấp cho người dân California gói lợi ích đặc biệt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và mức độ thoải mái trong nhà của họ.

Các lợi ích bao gồm:

  • Không cần tiền đặt cọc
  • Hỗ trợ tài chính 100%
  • Cấp vốn không cần đảm bảo và không cần cầm cố nhà
  • Không có chi phí khóa sổ hay phí duy trì hàng năm
  • Lãi vay hấp dẫn
  • Phạm vi điều kiện cấp tín dụng rộng
  • Giảm chi phí dự án với các khoản hoàn tiền và ưu đãi cho dịch vụ năng lượng
  • Cho phép dùng 30% khoản vay để đầu tư cho các hạng mục nâng cấp không liên quan tới năng lượng như các hạng mục tân trang chung và/hoặc nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

Chương trình REEL có sẵn cho các khách hàng của Công ty điện khí Thái Bình Dương, Công ty Điện& Khí San Diego, Công ty Southern California Edison và Công ty Khí Nam California.

https://www.gogreenfinancing.com/

https://www.thecheef.com/reel