Bạn muốn xem việc tiết kiệm năng lượng dễ như thế nào không?

Màn hình tối hơn tiết kiệm được năng lượng lên tới gần 20%, vậy chỉ cần kéo qua trái và tiết kiệm.

Làm Mờ Thiết Bị Của Bạn

Bạn có muốn tiết kiệm năng lượng như trang web này không? Chỉ cần truy cập vào “Display and Brightness Settings” trên điện thoại hoặc máy tính của bạn. Sau đó giảm độ sáng xuống một điểm mà lúc đó bạn vẫn có thể đọc màn hình mà không bị mỏi mắt.

Làm Thế Nào để đạt Hiệu Quả Năng Lượng

Xem qua những hướng dẫn này để dễ dàng tiết kiệm năng lượng.

Làm Thế Nào để đạt Hiệu Quả Năng Lượng

Xem qua những hướng dẫn này để dễ dàng tiết kiệm năng lượng.

Bạn đang tiết kiệm loại năng lượng nào?

Trả lời những câu hỏi này để kiểm tra kiến thức về hiệu quả năng lượng của bạn.

Tìm Hiểu Thêm từ Hãng Cung Cấp Năng Lượng của Bạn

IHãy đánh vào zip code của California để tìm hiểu thêm từ hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn.

Tìm Hiểu Thêm từ Hãng Cung Cấp Năng Lượng của Bạn

var thiscat = "default"; var utmsource="EUC-Main"