Skip to main content

Chính sách Bảo mật

Ủy ban Công chính California (CPUC), đơn vị vận hành trang web của chương trình Energy Upgrade California, cam kết sẽ quảng bá và bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân có tên quy định trong Điều 1 của Hiến pháp California, Luật về Thông lệ quản lý Thông tin 1977 và các luật khác của tiểu bang và liên bang.

CPUC có chính sách hạn chế thu thập thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân do CPUC thu thập hay nắm giữ. Thông lệ quản lý thông tin của CPUC chịu sự điều chỉnh theo các quy định của Luật về Thông lệ quản lý Thông tin (Luật Dân sự Mục 1798 và các quy định liên quan khác), Luật Hồ sơ Công (Luật Chính phủ mục 6250 và các quy định liên quan khác), Luật Chính phủ Mục 11015.5 và 11019.9 cũng như các luật áp dụng khác liên quan đến bảo mật thông tin.

CPUC tuân thủ các nguyên tắc sau khi thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CPUC thu thập thông tin cá nhân của các cá nhân trong phạm vi pháp luật cho phép. CPUC chỉ thu thập thông tin cá nhân có liên quan và cần thiết để hoàn thành các mục tiêu hợp pháp của trang web chương trình Energy Upgrade California. Thông tin cá nhân, theo định nghĩa trong Luật về Thông lệ quản lý Thông tin, là thông tin để nhận diện hay mô tả một cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn, tên, số An sinh Xã hội, mô tả ngoại hình, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, trình độ học vấn, vấn đề về tài chính, bệnh sử hay lịch sử công tác.

Thông tin do CPUC tự động thu thập bao gồm tên miền hay địa chỉ Giao thức Internet liên quan đến máy móc được dùng để truy cập trang web của Ban', loại trình duyệt và hệ điều hành sử dụng, ngày và giờ truy cập vào trang web, trang web được hiển thị và mọi biểu mẫu được tải lên.

CPUC có thể sử dụng các cookie phiên ở một số mục trên trang web này để cải thiện khả năng sử dụng chung của trang web. Cookie là những tệp văn bản trên máy tính của bạn, thường bạn không biết, khi truy cập vào một số trang có kết nối Internet được dùng để nhận diện máy tính của bạn. Ví dụ: một số trang sử dụng cookie để chào đón riêng bạn, đăng một danh sách các cuốn sách yêu thích bạn muốn mua, ghi nhớ những gì bạn có trong giỏ hàng của mình ở lần truy cập gần đây nhất. Trên trang web này, một cookie tạm thời có thể được cài lên máy tính của bạn cho một số ứng dụng như các biểu mẫu khiếu nại trực tuyến có thể gửi qua mạng. Các cookie phiên được dùng để hỗ trợ tương tác giữa bạn và các trường trên biểu mẫu. Cookie không được dùng để thu thập hay lưu trữ thông tin về bạn và không theo dõi xem bạn có truy cập lại trang web của chúng tôi hay không. Cookie chỉ là tạm thời và sẽ bị xóa khi bạn thoát khỏi trình duyệt. Bạn có thể ngăn không cho cài cookie trên máy tính của mình bằng cách truy cập menu preferences (tùy chọn) và xóa cookie hiện có của trình duyệt' đi. Hiện nay cũng có một số chương trình thương mại giúp bạn quản lý cookie. Trước khi thực hiện các bước đó, bạn cần biết rằng một số trang web có thể không hoạt động đúng nếu bạn chọn chặn cài cookie trên máy tính của mình. Bạn cần cân nhắc giữa kích hoạt cookie với những quan ngại vè bảo mật thông tin.

CPUC nỗ lực để người cung cấp thông tin cá nhân thông qua trang web chương trình Upgrade California biết được mục đích của việc thu thập thông tin và việc chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích nào.

CPUC chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích quy định của trang web chương trình Energy Upgrade California hoặc các mục đích tương tự, trừ khi CPUC nhận được sự cho phép của chủ thể thông tin, hay trừ khi được pháp luật hay quy định cho phép. Ngoài ra, Luật Hồ sơ Công California cũng đảm bảo rằng chính quyền cởi mở và rằng công chúng có quyền truy cập hồ sơ cũng như thông tin liên quan đã được chính quyền tiểu bang xử lý. Đồng thời, luật của tiểu bang cũng như liên bang cũng có những điều khoản ngoại lệ về quyền truy cập hồ sơ mở của công chúng'. Những điều khoản ngoại lệ này có nhiều mục đích khác nhau, bao gồm duy trì quyền riêng tư của cá nhân. Trong trường hợp có xung đột giữa Chính sách này với Luật Hồ sơ Công, Luật về Thông lệ quản lý Thông tin hay các luật khác quy định về bảo mật hồ sơ, thì luật áp dụng sẽ có hiệu lực thi hành.

CPUC sử dụng các biện pháp bảo vệ bảo mật thông tin. CPUC áp dụng những biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của các cá nhân do CPUC thu thập hay nắm giữ khỏi bị mất mát, truy cập, sử dụng, sửa đổi hay tiết lộ những thông tin CPUC đang nắm giữ khi chưa được phép. Thông tin được lưu trữ ở CPUC được bảo vệ bằng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp sau: Trên các trang web của chúng tôi, CPUC sử dụng phần mềm mã hóa để bảo mật thông tin cá nhân’ trong quá trình truyền các thông tin đó trên các trang web của CPUC. Thông tin cá nhân được lưu ở những nơi an toàn. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo về quy trình quản lý và cung cấp thông tin cá nhân và chỉ những nhân viên phụ trách công việc có liên quan mới có quyền truy cập thông tin cá nhân. CPUC tổ chức đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo chính sách quản lý thông tin và quy trình được triển khai và áp dụng hiệu quả.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật của chúng tôi phản ánh đúng thông lệ hoạt động hiện nay của CPUC và mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web.

CPUC sẽ cung cấp thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi nếu được yêu cầu. Nếu bạn có thêm câu hỏi, nhận xét hay khiếu nại về chính sách bảo mật của CPUC hay chương trình Energy Upgrade California hay việc tuân thủ chính sách này, bạn có thể liên hệ chúng tôi theo địa chỉ:

Ủy ban Công chính California

NGƯỜI NHẬN: Cán bộ phụ trách Bảo mật

505 Van Ness

San Francisco, CA 94102