Image of mobile phone with Goldie texts displayed

Tại sao phải Keep it Golden?

Climate change information ring

Tiết kiệm Năng lượng Giúp Chống lại Biến đổi Khí hậu


Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên

Giảm nhu cầu về năng lượng, sẽ giảm nhu cầu về tài nguyên của trái đất.

Bảo Vệ Hệ Sinh Thái & Động Vật Hoang Dã

Càng ít chất thải năng lượng, càng ít phải khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Giảm khí thải CO2 / GHG

Năng lượng được sử dụng ít hơn, nhiên liệu hóa thạch thải vào khí quyển sẽ ít hơn.

Làm thế nào để Tiết Kiệm Năng Lượng

Hãy tham khảo các mẹo này để biết bạn có thể thực hiện được hành động nào trong thời điểm này hoặc quanh năm.

Bạn muốn biết thêm nhiều mẹo và cách tiết kiệm tiền hơn nữa? Tham gia phong trào ngay.

Làm thế nào để Tiết Kiệm Năng Lượng

Hãy tham khảo các mẹo này để biết bạn có thể thực hiện được hành động nào trong thời điểm này hoặc quanh năm.

Theo Dõi và Chia Sẻ

Theo dõi chúng tôi trên các kênh xã hội để biết những mẹo và thông tin bổ ích thú vị để tiết kiệm năng lượng. Khi bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi, bạn đang truyền cảm hứng cho những người dân California để Keep it Golden.

Theo Dõi và Chia Sẻ

Theo dõi chúng tôi trên các kênh xã hội để biết những mẹo và thông tin bổ ích thú vị để tiết kiệm năng lượng. Khi bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi, bạn đang truyền cảm hứng cho những người dân California để Keep it Golden.