Skip to main content

Tín dụng Khí hậu

Tín dụng Khí hậu California là một phần trong những nỗ lực của California' nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Tín dụng này lấy từ một chương trình của chính quyền tiểu bang, theo đó các nhà máy điện và các cơ sở công nghiệp lớn khác phát thải khí nhà kính phải mua giấy phép phát thải các-bon từ các cuộc đấu giá do Ban Tài nguyên khí (Air Resources Board) quản lý.

Để biết thêm thông tin về chương trình Tín dụng Biến đổi khí hậu, vui lòng gọi điện cho công ty cấp điện của bạn.
 Năm công ty lưới điện liệt kê dưới đây tham gia chương trình Tín dụng Biến đổi Khí hậu California.

Điện Thái Bình Dương
Dân sinh: (888) 221-7070       
Doanh nghiệp: (866) 870-3419

Điện & Khí Thái Bình Dương
Dịch vụ Khách hàng Dân sinh: (800)743-5000
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp:  (800) 468-4743

Điện & Khí San Diego
(800) 411-7343

Nam California Edison
(800) 655-4555

Công ích Liberty
Dịch vụ Khách hàng: (800) 782-2506

Tham khảo thêm thông tin trên trang web của Cơ quan Công trình Công ích California

Tín dụng Khí hậu California – Câu hỏi thường gặp: nhấp vào đây

Tín dụng Khí hậu California (số tiền): nhấp vào đây

Hỗ trợ Công nghiệp CA

Chương trình Hỗ trợ Công nghiệp California không áp dụng với khách hàng dân sinh hoặc doanh nghiệp nhỏ. Để biết thêm thông tin về chương trình này nhấp vào đây