Skip to main content

Tín Dụng Khí Hậu

Tín Dụng Khí Hậu California là một phần trong nỗ lực của California nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Tín dụng này lấy từ một chương trình của chính quyền tiểu bang, theo đó các nhà máy điện và các cơ sở công nghiệp lớn khác phát thải khí nhà kính phải mua giấy phép phát thải các-bon từ các cuộc đấu giá do Ban Tài Nguyên Khí (Air Resources Board) quản lý.

Năm tiện ích liệt kê dưới đây có trong chương trình Tín Dụng Khí Hậu California. Những đối tượng đóng thuế là cư dân và doanh nghiệp nhỏ được nhận khoản tín dụng này. Để biết thêm thông tin về chương trình Tín Dụng Khí Hậu, vui lòng gọi điện cho công ty cấp điện của bạn.

Điện Thái Bình Dương*
Số điện thoại dành cho cư dân 1-888-221-7070
Số điện thoại dành cho doanh nghiệp 1-866- 870-3419

Công ích Liberty*
1-800-782-2506

Điện & Khí Thái Bình Dương
Số điện thoại dành cho cư dân 1-800-743-5000
Số điện thoại dành cho doanh nghiệp 1-800-468-4743

Nam California Edison
1-800-655 4555

Điện & Khí San Diego
1-800-411-7343

Tham khảo thêm thông tin trên trang web của Ủy Ban Tiện Ích Công California

Tín Dụng Khí Hậu California – Câu hỏi thường gặp: nhấp vào đây

Tín Dụng Khí Hậu California (số tiền): nhấp vào đây

* Điện Thái Bình Dương và Tiện Ích Liberty chỉ tham gia vào chương trình Tín Dụng Khí Hậu; các công ty này không tham gia vào Chương Trình Nâng Cấp Nhà Energy Upgrade California®.