Skip to main content

Chúng ta Là Ai

Chương trình Energy Upgrade California® là một sáng kiến toàn tiểu bang giúp cho người dân California có biện pháp tiết kiệm năng lượng, bảo tồn và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ lưới điện và đưa ra những lựa chọn có đầy đủ cơ sở thông tin về tiêu thụ năng lượng ở nhà cũng như ở công sở và sáng kiến này rất thành công ở California.

Anh hùng Địa phương

Ở khắp California, người dân đang có cách làm riêng của mình để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Cam kết tiết kiệm năng lượng và tiền bạc – bằng cách áp dụng những biện pháp đơn giản như chuyển sang sử dụng bóng đèn LED, người những bản xứ như bạn hiện đang tạo ra ảnh hưởng cho California mỗi ngày.

TÌM HIỂU THÊM

Chủ Doanh nghiệp Nhỏ

Trên toàn tiểu bang, chủ các doanh nghiệp nhỏ hiện đang áp dụng biện pháp quyết liệt nhằm tiết kiệm năng lượng theo những cách thực sự hiệu quả, về cả môi trường và trên sổ sách.

TÌM HIỂU THÊM

Tiêu điểm Cộng đồng

Lancaster, California có thể có quy mô khiêm tốn (dân số 160.000 người) nhưng chính những nỗ lực có tầm nhìn của thành phố này trong đấu tranh chống biến đổi khí hậu và cung cấp cho người dân năng lượng sạch đã khiến thành phố có tên trên bản đồ.

TÌM HIỂU THÊM

Phong trào

Tham gia cùng người dân California trong một phong trào nhằm giảm tác động môi trường khi bạn quản lý tốt hơn lượng tiêu thụ năng lượng hàng ngày.

Hãy tham gia phong trào